^Back To Top
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
  
  
  

Схема "Училищен плод"

    За поредна година Детска градина "Брезичка" - гр. Бургас се възползва от схемата за предоставяне на плодове и зеленчуци в детските градини, училищата и центровете за специална образователна подкрепа по проект на Държавен фонд "Земеделие". Програмата се финансира от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, както и от държавния бюджет. Министерството на земеделието и храна организира и координира дейностите по програмата, като всички плодове и зеленчуци са от доставчици, предварително сертифицирани за доставката на плодове и зеленчуци. Основните цели на програмата са гарантирането на консумацията на повече плодове и зеленчуци от подрастващите. Качеството на храните е в съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно хигиената на храните (OB, L 139 от 30 април 2004 г.), като се спазват условията за съхранение, определени от производителя, в рамките на срока на трайност.

   Схемата за предоставяне на плодове и зеленчуци подпомага приема от децата на разнообразни храни, необходими за изграждането на здрав и жизнен организъм в най-интензивния период от неговото развитие. По този начин се придобиват знания и се създават навици, които спомагат за устойчиво следване и утвърждаване на здравословни принципи в храненето. Предвидените в приложимата европейска законодателна рамка съпътстващи мерки, които се прилагат успоредно с доставката на плодове и зеленчуци дават възможност за опознаване на земеделските процеси, като по този начин осигуряват познания за изграждането на цялостна представа за отглеждането на плодове и зеленчуци. Запознаването на децата с отглеждането на здравословни продукти, формира на по-късен етап в зрелия индивид устойчиво отношение и ангажираност към първоизточника на качествената храна – селското стопанство.

    От учебната 2020/2021 година по схеми "Училищен плод" и Училищно мляко" се предоставят биохрани и биопчелен мед. Пчелният мед, който се доставя, отговаря на Наредбата за изискванията към пчелния мед.

Copyright © 2024. Детска Градина Брезичка Бургас Rights Reserved.