^Back To Top
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
  
  
  

Национална кампания "Чиста околна среда - 2021"

    През учебната 2020/2021 година Детска градина "Брезичка" - гр. Бургас участва в обявената от Министерство на околната среда и водите и Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ Национална кампания "ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА - 2021"  на тема "Обичам природата - и аз участвам". Целта на кампанията „Чиста околна среда – 2021г.“ е повишаване на екологичната култура и навлизане на съвременните тенденции в сферата на опазване на околната среда в образователния и възпитателен процес на младите хора, посредством възможността за финансиране на дейности от материален характер пряко включени и необходими за учебният и възпитателен процес във всяко от заведенията или организациите, заявители на проектите. За реализиране на всеки от класираните проекти ще бъдат предоставени средства в размер до 5 000 лева (с вкл. ДДС).

    Изготвеният от ДГ "Брезичка" - гр. Бургас проект "ПРИРОДЕН КЪТ НА МАЛКИТЕ ЕКОЛОЗИ" спечели финансиране в размер на 4957,75 лева.

Схема "Училищно мляко"

   За поредна година Детска градина "Брезичка" - гр. Бургас се възползва от схемата за предоставяне на мляко и млечни продукти в детските градини, училищата и центровете за специална образователна подкрепа по проект на Държавен фонд "Земеделие". Програмата се финансира от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, както и от държавния бюджет. Основните цели на програмата са подобряване на хранителните навици на децата и учениците в дългосрочен план чрез повишаване консумацията на мляко и млечни продукти при спазване на здравните изисквания, както и повишаване на информираността на децата, учениците и на техните родители, както и на учителите за принципите за здравословно хранене. Наред с това е подпомагане реализацията на мляко и млечни продукти в Европейския съюз.

Прочети още: Схема "Училищно мляко"

Схема "Училищен плод"

    За поредна година Детска градина "Брезичка" - гр. Бургас се възползва от схемата за предоставяне на плодове и зеленчуци в детските градини, училищата и центровете за специална образователна подкрепа по проект на Държавен фонд "Земеделие". Програмата се финансира от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, както и от държавния бюджет. Министерството на земеделието и храна организира и координира дейностите по програмата, като всички плодове и зеленчуци са от доставчици, предварително сертифицирани за доставката на плодове и зеленчуци. Основните цели на програмата са гарантирането на консумацията на повече плодове и зеленчуци от подрастващите. Качеството на храните е в съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно хигиената на храните (OB, L 139 от 30 април 2004 г.), като се спазват условията за съхранение, определени от производителя, в рамките на срока на трайност.

Прочети още: Схема "Училищен плод"

Проект на МОН BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“

    Обща информация за проекта

   Проект № BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ между Министерство на образованието и науката - конкретен бенефициент и ИА ОПНОИР - управляващ орган на ОП НОИР е на база подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент - Министерството на образованието и науката (МОН).

   Дигитализацията в образованието е приоритет на Европейската комисия. Прилагането на облачни технологии в образованието ще осигури достъпност, актуалност и управление на образователните ресурси - основа за качествено образование. Проектът ще допринесе за решаване на основен проблем в образованието - липсата в национален мащаб на универсални електронни профили на ученици, учители и експерти в сферата. За потребителите в образователния процес се предвижда да бъде създаден универсален електронен профил за достъп до системите на МОН и до внедрената платформа за образователни услуги и съдържание. Ще бъде закупено оборудване за внедряване на иновативни методи за преподаване и за педагогическо взаимодействие. Основна дейност по проекта са обученията на учители за придобиване на нови компетентности и дигитални умения. Чрез средствата на внедрената платформа обучените учители ще могат да разработват дигитално образователно съдържание, което да използват в образователния процес. След оценка за съответствието му с утвърдените учебни програми на МОН и добрите педагогически практики по специално създадена методика, одобреното съдържание ще бъде публикувано на платформата за национално ползване. За целите на проекта ще бъдат проучени, селектирани и адаптирани стойностни онлайн дигитални образователни ресурси с отворен достъп. След контрол от страна на МОН одобрените ресурси ще бъдат публикувани в платформата за свободно ползване. По проекта ще се подкрепят и насърчат учениците за повишаване на дигиталните им компетентности чрез участия в извънкласни дейности и занимания, вкл. за развитие на STEM. Чрез проекта ще се създадат предпоставки за ускоряване на процесите на интеграция на деца, застрашени от отпадане и/или изоставане от дигитални знания и умения, както и на деца със специални образователни потребности, т.е. ще очаква се проекта да има и социализиращ ефект. Нуждата от модернизация на образованието чрез дигитализация ще бъде подкрепена чрез провеждане на информационни кампании за важността и общите или конкретни ползи за обществото.

Проектът е на обща стойност 104 959 178,01 лева и се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския социален фонд.

Продължителността на проекта е 36 месеца - от 15.10.2019 г. до 15.10.2022 г.

Прочети още: Проект на МОН BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“

Проект BG05M2ОP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“

    Проект BG05M2ОP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“ е финансиран по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 година, с конкретен бенефициент - Министерство на образованието и науката.

   Обща информация за проекта

Проектът е насочен към осигуряване на по-високо качество и по-добър достъп до образование на деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби в системата на предучилищното и училищното образование чрез предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие.

Проектът е на обща стойност 31 000 000 лева и е с продължителност 36 месеца.

   Основната цел на проекта е насочена към насърчаване и разгръщане на потенциала за личностно развитие на деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби чрез допълнителна подкрепа, с оглед успешната им реализация и социализация.

    Специфичните цели на проекта са:

  1. приобщаване на деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби – с доказани постижения в науките, изкуствата и спорта, в детски градини и училища, осигуряващи обучение за придобиване на основна степен на образование, в системата на предучилищното и училищното образование чрез предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие, включително чрез оборудване на специализирани кабинети и разработване на дидактически материали за работа с деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби;
  2. повишаване на капацитета на институциите в системата на предучилищното и училищното образование за осъществяване на приобщаващо образование, в т.ч. чрез квалификация на педагогическите специалисти за предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби;
  3. превенция на насилието и агресията, създаване на сигурна училищна среда и семейна подкрепа в процеса на приобщаващото образование.

Прочети още: Проект BG05M2ОP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“

Copyright © 2024. Детска Градина Брезичка Бургас Rights Reserved.