^Back To Top
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
  
  
  

Национална програма „Успяваме заедно“

    Обща цел на програмата е осигуряване на цялостно развитие на детската личност, прилагане на иновативни и авторски програмни системи и споделяне на опит в рамките на детската градина, в т.ч. и със семейната общност, както и с други институции. Конкретните (специфични) цели са:

Изграждане на семейна общност в рамките на детската градина.

Изграждане на подкрепяща, приемна, безопасна, мултикултурна, интерактивна среда.

Изработване и прилагане на ефективни мерки за осигуряване на плавен преход на детето от семейната среда към детската градина.

Споделяне на иновативни практики за провеждане на дейности с децата и семействата в и извън детската градина/училището и за насърчаване на двигателната активност на децата.

    Дейностите по програмата са обособени в два модула, както следва:

Модул 1: „Хубаво е в детската градина“ с бюджет 300 000 лв., в т. ч. и средства за дейности за публичност и информиране.

Модул 2: „Иновативна детска градина” с бюджет 100 000 лв., в т. ч. и средства за дейности за публичност и информиране.

Copyright © 2024. Детска Градина Брезичка Бургас Rights Reserved.