^Back To Top
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
  
  
  

Проект BG05M2ОP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“

    Проект BG05M2ОP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“ е финансиран по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 година, с конкретен бенефициент - Министерство на образованието и науката.

   Обща информация за проекта

Проектът е насочен към осигуряване на по-високо качество и по-добър достъп до образование на деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби в системата на предучилищното и училищното образование чрез предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие.

Проектът е на обща стойност 31 000 000 лева и е с продължителност 36 месеца.

   Основната цел на проекта е насочена към насърчаване и разгръщане на потенциала за личностно развитие на деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби чрез допълнителна подкрепа, с оглед успешната им реализация и социализация.

    Специфичните цели на проекта са:

 1. приобщаване на деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби – с доказани постижения в науките, изкуствата и спорта, в детски градини и училища, осигуряващи обучение за придобиване на основна степен на образование, в системата на предучилищното и училищното образование чрез предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие, включително чрез оборудване на специализирани кабинети и разработване на дидактически материали за работа с деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби;
 2. повишаване на капацитета на институциите в системата на предучилищното и училищното образование за осъществяване на приобщаващо образование, в т.ч. чрез квалификация на педагогическите специалисти за предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби;
 3. превенция на насилието и агресията, създаване на сигурна училищна среда и семейна подкрепа в процеса на приобщаващото образование.

    Целевите групи по проекта са:

 1. деца и ученици със специални образователни потребности от детски градини и от училища, осигуряващи обучение за придобиване на основна степен на образование;
 2. деца и ученици с хронични заболявания от детски градини и от училища, осигуряващи обучение за придобиване на основна степен на образование;
 3. деца и ученици в риск от детски градини и от училища, осигуряващи обучение за придобиване на основна степен на образование;
 4. деца и ученици с изявени дарби, с доказани постижения в областта на науките, изкуствата и спорта от детски градини и училища, осигуряващи обучение за придобиване на основна степен на образование;
 5. педагогически специалисти и непедагогически персонал от детските градини и училищата, осигуряващи обучение за придобиване на основна степен на образование;
 6. специалисти от екипи за подкрепа за личностно развитие;
 7. специалисти от регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование (РЦПППО), регионалните здравни инспекции (РЗИ) и дирекциите „Социално подпомагане“ (ДСП), от центровете за специална образователна подкрепа (ЦСОП) и от Държавния логопедичен център (ДЛЦ);
 8. родители на деца и ученици от детските градини и училищата, осигуряващи обучение за придобиване на основна степен на образование.

    Допустими дейности по проекта:

Дейност 1. Модели и инструменти за приобщаващо образование на деца и ученици:

1.1. Разработване и прилагане на модел за функционална оценка на индивидуалните потребности на децата и учениците със специални образователни потребности и с хронични заболявания в институциите в системата на предучилищното и училищното образование посредством:

Поддейност 1.1.1. Разработване на карта за функционална оценка на индивидуалните потребности на децата и учениците със специални образователни потребности и с хронични заболявания във връзка с прилагането на Международната класификация за функционирането на човека, уврежданията и здравето на деца;

Поддейност 1.1.2. Провеждане на обучения на специалисти от регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование (РЦПППО), регионалните здравни инспекции (РЗИ) и дирекциите „Социално подпомагане“ (ДСП) за прилагане на картата за функционална оценка съгласно ICF-CY (International classification of functioning, disability and health: children and youth version: ICF-CY);

Поддейност 1.1.3. Въвеждане на междусекторен подход при прилагане на картата за функционална оценка съгласно ICF-CY (17 International classification of functioning, disability and health: children and youth version: ICF-CY) на ниво 28 области от страна на обучените специалисти от РЦПППО, РЗИ и ДСП;

Поддейност 1.2. Разработване на инструмент за идентифициране на маркери на риск при деца и ученици и за определяне на възможности за предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца и ученици в риск;

Поддейност 1.3. Разработване на инструмент за откриване на дарбите и за определяне на възможности за стимулирането им чрез допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца и ученици с изявени дарби.

Дейност 2. Разработване на специализирани дидактически материали (учебна литература, адаптирани учебни помагала и други) за работа с деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби.

Дейност 3. Специализирани обучения на екипите за подкрепа за личностно развитие:

Поддейност 3.1. Провеждане на обучения на специалисти от екипите за подкрепа за личностно развитие в детските градини и училищата по проекта, и в центровете за специална образователна подкрепа по прилагане на картата за функционална оценка и въвеждане на междусекторен подход, от обучените специалисти от РЦПППО, РЗИ и ДСП.

Поддейност 3.2. Обучения на специалисти от екипите за подкрепа за личностно развитие в детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие по проекта за прилагане на разработения инструмент за деца и ученици в риск.

Поддейност 3.3. Обучения на специалисти от екипите за подкрепа за личностно развитие в детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие по проекта за прилагане на разработения инструмент за деца и ученици с изявени дарби.

Поддейност 3.4. Обучения на специалисти от екипи за подкрепа за личностно развитие на деца и ученици от детските градини и училищата по проекта и от Държавния логопедичен център, за работа с дете и ученик по конкретен случай, за определяне на нивата на допълнителна подкрепа и за предоставяне на допълнителна подкрепа, както и за прилагане на стандарти в логопедичната работа.

Поддейност 3.5. Обучения на педагогически специалисти за диференциране и адаптиране на учебното съдържание и за методи на обучение, съобразени с индивидуалните потребности на децата и учениците, на които се предоставя допълнителна подкрепа, за оценяване на текущия и годишния напредък от обучението на децата и учениците, както и за съвместна работа в групата/в класната стая между ресурсните учители, другите педагогически специалисти и помощниците на учителя.

Поддейност 3.6. Обучения на педагогически специалисти и на непедагогически персонал за работа с родители в процеса на приобщаващото образование, включително за превенция на насилието и агресията, и за създаване на сигурна училищна среда в училищата чрез промяна на нагласите на педагогическите специалисти и непедагогическия персонал за начините и подходите за преодоляването им и др.

Поддейност 3.7. Обучения на педагогически специалисти за прилагане на Цялостна училищна програма за сигурна училищна среда и превенция на насилието и тормоза в училищата, за утвърждаване на позитивната дисциплина и прилагане на подходи за мотивация и преодоляване на проблемното поведение на деца и ученици.

Дейност 4. Закупуване на оборудване за допълнителна подкрепа за личностно развитие, вкл. за специализирани кабинети и помещения

Дейност 5. Осъществяване на дейности за личностно развитие на децата и учениците от институциите в системата на предучилищното и училищното образование по проекта:

Поддейност 5.1. Разработване на модели, програми, гъвкави форми на обучение и др. от педагогически специалисти във включените по проекта детски градини и училища, така и тяхното прилагане в процеса на приобщаващото образование на деца и ученици;

Поддейност 5.2. Дейността е насочена към деца и ученици с изявени дарби в областта науката, изкуствата и спорта. Целта на дейността е да развиват способностите и интересите на децата и учениците и да се създадат условия за изявата им в тези области;

Поддейност 5.3. Дейности за стимулиране овладяването на ключови компетентности и за формиране на личностни качества и социални компетентности чрез прилагане на компетентностния подход с цел подготовка за самостоятелен и независим живот и за личностна реализация;

Поддейност 5.4. Осигуряване на допълнителен персонал от педагогически специалисти и от други специалисти, в т.ч. помощници на учителя, в детските градини и училищата по проекта за предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца и ученици.

Дейност 6. Дейности за семейна подкрепа в процеса на приобщаващото образование в детските градини и училищата по проекта

Copyright © 2024. Детска Градина Брезичка Бургас Rights Reserved.