^Back To Top
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
  
  
  

Схема "Училищно мляко"

   За поредна година Детска градина "Брезичка" - гр. Бургас се възползва от схемата за предоставяне на мляко и млечни продукти в детските градини, училищата и центровете за специална образователна подкрепа по проект на Държавен фонд "Земеделие". Програмата се финансира от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, както и от държавния бюджет. Основните цели на програмата са подобряване на хранителните навици на децата и учениците в дългосрочен план чрез повишаване консумацията на мляко и млечни продукти при спазване на здравните изисквания, както и повишаване на информираността на децата, учениците и на техните родители, както и на учителите за принципите за здравословно хранене. Наред с това е подпомагане реализацията на мляко и млечни продукти в Европейския съюз.

    Българската агенция по безопасност на храните контролира безопасността и качеството на разпределяните по схемата, като по този начин се гарантира, че тези продукти са годни за консумация от подрастващите. 

   Схемата за предоставяне на мляко и млечни продукти в детските градини, училищата и центровете за специална образователна подкрепа подпомага приема на разнообразни храни, необходими за изграждането на здрав и жизнен организъм в най-интензивния период от неговото развитие. По този начин се придобиват знания и се създават навици, които спомагат за устойчиво следване и утвърждаване на здравословни принципи в храненето.

   От учебната 2020/2021 година по схеми "Училищен плод" и Училищно мляко" се предоставят биохрани и биопчелен мед. Пчелният мед, който се доставя, отговаря на Наредбата за изискванията към пчелния мед.

Copyright © 2023. Детска Градина Брезичка Бургас Rights Reserved.