^Back To Top
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
  
  
  

Проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“

    Проект №BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ между Министерството на образованието и науката - конкретен бенефициент, и ИА ОПНОИР - управляващ орган на ОП НОИР е на база подписан договор за безвъзмездна финансова помощ. Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент - Министерството на образованието и науката (МОН) в партньорство с Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ).

    Проектът цели разширяване на достъпа до предучилищно образование на децата от уязвими групи и живеещи в бедност. Предучилищното образование е важен период в живота на детето с оглед формиране на положително отношение към училището и създаване на мотивация за учене. Причините за невключване в предучилищно образование са свързани със социални, икономически и етнокултурни фактори, като ниски доходи, неосъзнатост на ползите от предучилищното образование, незаети на пазара на труда възрастни, които могат да се грижат за децата и др. Проектът предвижда набор от мерки - предоставяне на допълнително обучение по български език за децата с различен майчин език като ефективно средство за социално приобщаване в групата на връстниците, изплащане на такси за посещаване на целодневна детска градина като преодоляване на икономически бариери за включване и премахване на една от най-значимите причини за неучастие в предучилищно образование, мотивация на родителите за активно сътрудничество между семейството и детската градина.

Прочети още: Проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“

Национална програма „Успяваме заедно“

    Обща цел на програмата е осигуряване на цялостно развитие на детската личност, прилагане на иновативни и авторски програмни системи и споделяне на опит в рамките на детската градина, в т.ч. и със семейната общност, както и с други институции. Конкретните (специфични) цели са:

Изграждане на семейна общност в рамките на детската градина.

Изграждане на подкрепяща, приемна, безопасна, мултикултурна, интерактивна среда.

Изработване и прилагане на ефективни мерки за осигуряване на плавен преход на детето от семейната среда към детската градина.

Споделяне на иновативни практики за провеждане на дейности с децата и семействата в и извън детската градина/училището и за насърчаване на двигателната активност на децата.

    Дейностите по програмата са обособени в два модула, както следва:

Модул 1: „Хубаво е в детската градина“ с бюджет 300 000 лв., в т. ч. и средства за дейности за публичност и информиране.

Модул 2: „Иновативна детска градина” с бюджет 100 000 лв., в т. ч. и средства за дейности за публичност и информиране.

Проект "Квалификация на педагогическите специалисти"

ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.010-0001 "КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ"

Данни за проекта

Процедура "Квалификация на педагогическите специалисти"
Административен договор за БФП по ОП НОИР: BG05M2OP001-2.010-0001-С01 от 04.10.2018 г.
Конкретен бенефициент – Министерство на образованието и науката
Регионалните управления на образованието, училищата и детските градини ще участват в техническото и/или финансово изпълнение, включително и ще могат да извършват разходи съгласно §6 от Допълнителните разпоредби на ЗУСЕСИФ
Продължителност на проекта: 36 месеца, но не по-късно от 31.12.2022 г.
Срок на административния договор: до 03.10.2021 г.
Проектът ще се изпълнява в рамките на три учебни години – 2018/2019, 2019/2020 и 2020/2021.
Общ размер на безвъзмездната финансова помощ - 19 911 123 лева.

Прочети още: Проект "Квалификация на педагогическите специалисти"

Международен проект "Големият лов на растенията"

 

   Кампанията е съвместна инициатива на Toyota Motor Europe (www.toyotafund.eu) и Фондацията за екологично образование (www.fee.global).
  

Фокусира се върху биоразнообразието с особено ударение върху растенията и свързаните с тях видове.

Прочети още: Международен проект "Големият лов на растенията"

Международен проект "Да се храним разумно"

   

 

  

 Проект "Да се храним разумно" е финансиран от Европейския съюз. Българско движение „Син флаг“, съвместно с българските учебни заведения, работещи по Програмите „Екоучилища“ и „Учим за гората“, разработи заедно с партньорите от Чехия, Словакия, Словения, Полша, Латвия, Румъния, Хърватска и Малта и кандидатства с проект на тема "Да се храним разумно! - глобално обучение, ориентирано към действие, по програма за EYD 2015 - 2020г." /DCI-NSAED/2014/53/ „Eat responsibly! An action-oriented global learning program for EYD 2015 and beyond“/.

Прочети още: Международен проект "Да се храним разумно"

Copyright © 2024. Детска Градина Брезичка Бургас Rights Reserved.